Polityka prywatności i Cookies

  1. Polityka Prywatności 
Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem  formularzy znajdujących się w witrynie centrumzadaszen.pl lub za pośrednictwem Google jest Scala Plastics Poland Sp. z o.o. ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo, nr NIP PL7891583164.

Podanie twoich danych na cele marketingowe Scala Plastics Poland Sp. z o.o. jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.

1.2 Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.

1.3 Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.

1.4 Prowadząc Sklep Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są należycie zabezpieczane, a formularze internetowe służące do przesyłania tych informacji są chronione protokołem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu proces przekazywania danych jest szyfrowany. Przetwarzając dane osobowe Użytkowników Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Dane osobowe

2.1 Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

  1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
  2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
  3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

2.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt.2.1. jest konieczne w celach określonych w pkt.2.4.

2.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

2.6 Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

2.7 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

2.8 Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

  1. „COOKIES”
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na Urządzeniach końcowych Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Scala Plastics Poland Sp. z o.o. ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo żądanych przez Użytkownika.
 
3.1  DEFINICJE
 
3.1.1. Administrator – oznacza Scala Plastics Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Paczkowie przy ulicy Letniej 1F, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Poznania- Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125760, NIP: 7891583164, REGON: 634379158, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach końcowych Użytkownika;
3.1.2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są i przechowywane w Urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
3.1.3. Oprogramowanie złośliwe – oznacza wszelkiego rodzaju oprogramowanie mające na celu szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do Użytkownika komputera;
3.1.4. Remarketing – oznacza narzędzie, które po zaimplementowaniu w witrynie specjalnego kodu, pozwala stworzyć dla Użytkownika, który wcześniej przeglądał stronę internetową prowadzoną przez Administratora, komunikat dostosowany indywidualnie do jego preferencji; jego działanie opiera się o informacje zawarte w plikach Cookies;
3.1.5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie centrumzadaszen.pl
3.1.6. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
3.1.7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego, zgodnie z przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
3.2 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
 
3.2.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
3.2.2. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na Urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3.2.3. Stosowane przez Administratora Cookies są całkowicie bezpieczne dla Urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń końcowych Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego, a jednocześnie umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz ułatwiają korzystanie z Serwisu.
3.2.4. Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie pozwalają na pobieranie czy przechowywanie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
3.2.5. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) Cookies stałe (ang. persistent cookies) – są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika.
b) Cookies sesyjne (ang. session cookies) – to pliki tymczasowe, które są przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej; zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego.
3.2.6. Użytkownik ma prawo ograniczyć lub wyłączyć przechowywanie i dostęp do plików Cookies w swoim Urządzeniu końcowym. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 
3.3 CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
 
Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają wyjaśnić, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika,
c) dostosowania komunikatów reklamowych do indywidulanych potrzeb Użytkownika przy wykorzystywaniu narzędzi Remarketingu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika ,
d) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,
e) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
f) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
g) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 
3.4  MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
 
3.4.1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia końcowego Użytkownika.
 
3.4.2. Zmiany ustawień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
3.4.3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 
3.4.4. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w Urządzeniu końcowym Użytkownika lub będzie uzyskiwać dostęp do tych informacji.
________________________________________
POLITYKA COOKIES
 
Administratorem twoich danych osobowych podanych za pośrednictwem Google+ lub formularzy znajdujących się w witrynie centrumzadaszen.pl jest Scala Plastics Poland Sp. z o.o. ul. Letnia 1F, 62-021 Paczkowo. NIP: PL 7891583164. Podanie twoich danych na cele marketingowe Scali Plastics Poland Sp. z o.o. jest dobrowolne. Zawsze możesz wycofać swoją zgodę w całości lub części. Przysługuje ci prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem tych, które są niezbędne do realizacji zleceń lub umowy. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Twoje dane nie będą wykorzystywane na inne cele niż wskazałeś.

Potrzebujesz wyceny ?

Wypełnij formularz i poznaj wycenę idealnego zadaszenia dla Twojego tarasu!

Bezpłatna wycena
wycena img

Lokalizacje